Google Analytics 4 (GA4) v/s Universal Analytics (UA)